HG0088代理开户

You are here: Home - Online Services - Experts

Expert introduction

Pediatrics
Wang Xiao Zhang Bing Zhao Yiwei Ye Lipeng Kim Ding Hao Huang Chongbin
Chen Xuyang Chen Jianrui Zhang Wei Ruan Danqing Zhao Jinfei Zhang Limei
Wang Xiaomin
Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
Li Donglin
Gynecology
Shi Xiaohua Xu Hong Chen Huidan Sun onions Seo
obstetrics
Shi Xiaohua Wang Liqin Song Yanping Zhang Juxiang
Emergency Department
Women's Health Division
Xu Daoxian
Child Health Division
Hong Jianyu Chen Yan Qian Xiuwei Zhang Yaling
Growth Clinic
Zhang Wei Ye Lipeng Kim Ding Hao Chen Yan Ruan Danqing Zhao Jinfei
Child Health Department-Developmental Behavior Clinic
Li Yan
Laboratory
Zhu Xiaoyan Han Lijuan Huang Fengfen Zhou Yuqun
B-ultrasound
Department of Pathology
Qian Xiaoquan
Pharmacy
Pediatric Surgery